O

PAANYAYA PATUNGO SA ISLAM

 

Lahat ng uri ng pagsamba,panalangin, pagdakila at  pagluwalhati ay para lamang sa Allah-ang panginoon ng Alamin (lahat ng nilikha –tao, jinn, anghel, mga bagay na nakikita at hindi nakikita).Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay Kanyang alipin at sugo.

 

Tulad ng mga propeta at mga sugo; ay inaanyayahan namin kayong kilalanin ang kaisahan ng natatangi at nag-iisang Diyos-ang Allah. Sa paghahanap ng katotohanan, ang bawat isa ay nangangailangan nang bukas na kaisipan at ng dalisay na layuning matutunan at mapag-aralan ang tunay na katuruan at kasulatan na mahigpit na ipinag-uutos sa atin na pagsumikapang maisakatuparan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nawa`y buksan ninyo ang inyong mga ginintuang isipan, timbang-timbangin ang mga bagay at pansamantalang isantabi kung mayroon man, ang mga negatibo o maling kaisipan at pag-aakala sa tunay na kahulugan ng Islam at sa mga tinatawag na Muslim.

 

Bawa’t Muslim ay naniniwala na ang pinakadakilang bagay na ibinigay at ipinagkaloob ng Allah sa mundong ito ay ang Islam. Ito ay ang pagsuko at pagsunod sa kalooban ng nag-iisang tunay na Diyos. Ang pagkakaroon ng buhay ng mga tao at lahat ng nilikha, ganoon din ang buong daigdig at kalawakan ay hindi bunga lamang ng isang pagkakataon o ng isang pangyayari. Ang sanlibutang ito at bawat bagay na naririto ay nagpapahiwatig na katunayan ay mayroon ngang isang Makapangyarihang Tagapaglikha na lumikha at nangangalaga sa Kanyang mga nilikha. Nguni’t sa ating mga sarili, nakababatid ba tayo na tama ang pagsambang ating iniuukol sa Kanya? Paano tayo makatitiyak na ang ating pamamaraan ay tinatanggap ng Nag-iisang Tagapaglikha? Sinabi ng Allah (Subhanahu wa taala) sa Banal na Qu`ran; Surah Az-Zariyat, Kabanata 51, talata 56 na: “Hindi Ko nilikha ang mga Jinn at tao maliban ang sumamba sila sa Akin”.

 

Nilikha tayo ng Allah (SWT) dahil lamang sa iisang kadahilanan, ito ay upang Siya ay ating paglingkuran at sambahin nang naaayon sa Kanyang kagustuhan. Ipinadala ng Allah (SWT) ang mga propeta at mga sugo na may dalang mabuting balita at paalala upang ituro sa mga tao ang tamang paraan ng paglilingkod sa Kanya at upang maiwasan ang maling pagsamba sa mga nilikha maliban sa Kanya.

 

Ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon. Sa kabuuan, ito ay siya ring dating kapahayagan at patnubay na ipinahayag ng Allah sa lahat ng Kanyang mga sugo at propeta tulad nina Propeta Adan, Noah, Ibrahim, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Moises, Aaron, David, Solomon, Zakhariya, Juan Bautista, Jesus (sumakanila nawa ang kapayapaan) at inilahad nang malawak, ganap at nasa kabuuang anyo sa Kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ito ay hindi salungat sa mga naunang relihiyon, bagkus ito ang karugtong at ang kaganapan ng mga ito, dahil sa iisa lamang ang kanilang pinagmulan. Ang relihiyong ito ay hindi lamang para sa mga tao; ito ay relihiyon din ng lahat ng mga nilikha, maging sa langit man o sa lupa, mga nilikhang sumusunod at lubusang nagpapasakop, hindi maaaring tumanggi o sa kagustuhan ng Allah. Isahalimbawa natin ang araw na binigyan ng kautusan na sumikat at lumubog sa takdang oras na itinakda sa kanya. Ito ay hindi dapat lumapit o lumayo man kahit bahagya sa mundo at kanyang tungkulin ang magbigay ng liwanag at init.

 

Isahalimbawa rin natin ang mga parte ng ating katawan tulad ng ating puso, mata, buhok, kuko at iba pa. Ang mga ito ay sumusunod ng walang pag-aalinlangan sa batas na ibinigay sa kanila. Ang mga ito ay literal na matatawag na mga Muslim sapagka’t ang mga Muslim ay yaong ganap na sumusunod sa utos ng Allah at lubusang nagpapasakop sa Kanya. Ang tunay na Muslim ay yaong ganap na sumusunod ng walang pasubali sa mga batas ng Allah, at tanging Siya lamang ang pinag-uukulan ng lahat ng uri ng pagsamba.

 

Sa mahabang panahon, ang katawagang Muslim ay nabigyan ng maling pakahulugan lalo na sa mga hindi Muslim; at maging ang ibang Muslim, ang tunay na kahulugan ng pagiging Muslim ay hindi ganap na maintindihan. Ang Muslim ay hindi pangalan ng isang tao, tribu, lahi o angkan. Kahit na ang isang tao ay isinilang sa magulang na Muslim, sa isang bansang Muslim, ito ay hindi sapat na batayan upang tawagin siyang isang ganap na Muslim. Ang pagiging Muslim ay hindi isang katangian na maaaring manahin ng sinuman sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magulang na Muslim. Sa katotohanan, ang pagitan at kaibahan ng isang Muslim at hindi Muslim ay nakasalalay sa kaalaman. At ang kaalamang ito ay makikita at masisilayan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa lahat ng aspeto at antas ng kanyang buhay, isinasakatuparan niya ang tungkulin bilang isang Muslim. MUSLIM-isang katawagang nagsasaad at nagpapakita ng pagpapa-alipin at paglilingkod sa Diyos na Tagapaglikha - ang ALLAH.

 

Ang isang tao ay maituturing lamang bilang isang Muslim kung nalalaman, sinusunod at ipinamumuhay niya ang pangunahing alituntunin ng Islam. Hindi maaaring maging Muslim ang isang tao sa gitna ng kanyang kamangmangan sa mga bagay na dapat niyang gawin bilang pagsunod at pagtalima sa utos ng Lumikha. Ang taong isinilang sa magulang na Muslim, may pangalang Muslim at tinatawag ang sarili bilang isang Muslim, ay maituturing lamang isang Muslim kung nalalaman niya ang tunay na kahulugan, kahalagahan at kautusan ng Islam at matibay na pinaninindigan at sinusunod ang batas nito. Ang isang Muslim ay nakababatid kung ano ang kaugnayan niya sa Allah at ang kaugnayan ng Allah sa kanya. Alam ng isang Muslim ang tamang landas na dapat niyang tahakin sa mundong ito upang makamit niya Insha-Allah (sa kapahintulutan ng Nag-iisang Tagapaglikha) ang pagpapala ng Allah na siyang magsisilbing daan niya tungo sa buhay na walang hanggan.

 

Ang Islam, ang pagpapasakop sa kagustuhan ng Lumikha ang tanging daan sa kaligtasan. Ang pagtanggap ng Islam ay hindi nangangahulugan na lalabas kayo sa inyong kinalalagyan na pananampalataya kundi ilalagay lamang ninyo ito sa dapat niyang kalagayan. Sa katunayan, ang turo ng huling propeta, na si Propeta Muhammad (SAW) ay pagpapatuloy lamang sa mga turo na iniwan ng mga propeta at mga sugo na nauna sa kanya. Walang pagkakaiba sa kanilang turo; Sambahin ang Nag-iisang Lumikha, sumunod, tumalima at magpasakop sa Kanya lamang. Na kung kaya ang mga tao o sinumang wala sa katuruan ng mga propeta ay mananagot sa Araw ng Paghuhukom.

 

Sinabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur`an, sa Suratul Baqara, kabanata 2, talata 256: “Walang sapilitan sa relihiyon. Katiyakan, ang tamang daan ay mahihiwalay mula sa maling daan”.. Ang Islam ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo. Iniimbitahan namin kayong lahat sa Islam, ang tanging relihiyon na tatanggapin ng Allah (SWT) at sa ipinangako Niyang paraiso sa mga naniniwala. Katiyakan, kaparusahan ang naghihintay sa mga hindi naniniwala’t tumatalima sa kagustuhan ng Lumikha.

 

Lahat ng katanungan ay may kasagutan, lahat ng problema ay may solusyon; ang katotohanan kapag ating hinanap ay ating matatagpuan, ang kailangan lamang natin ay ang magtanong para sa mga bagay na gumugulo sa ating isipan. Ang konting tiyaga sa paghahanap ng katotohanan, sa kapahintulutan ng Lumikha ay magkakaroon ng kabuluhan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating maling kaisipan. Masakit mang tanggapin, kung makabubuti naman sa atin ay bakit hindi natin pagtuunan ng pansin lalo pa nga`t tayo ang mananagot sa lahat ng ating mga gawain - mabuti man o masama.

Ang tamang pakikitungo natin sa mga bagay na nakapaligid sa atin ay hindi sapat na batayan sa pagpasok sa paraiso. Unang-una sa lahat ay dapat nating gawin ang tamang pakikitungo natin sa ating Tagapaglikha; hindi Niya tayo iniwan sa kadiliman. Ipinadala ng Allah (SWT) ang Kanyang mga propeta at mga sugo upang ituro sa Kanyang mga nilikha ang tamang pamamaraan ng pagtalima sa Kanyang kautusan ng walang pag-aalinlangan at walang pasubali. Hihintayin pa ba nating maging huli ang lahat? Ngayon na ang tamang panahon. Mag-isip-isip tayo hangga`t mayroon pang nalalabing panahon sa ating buhay. Ikaw, kapatid nakapag-isip ka na ba?

 

Sana ang maliwanag na katotohanan ay suminag sa ating mga puso at kaisipan. Sana ay maging daan ito tungo sa kapayapaan at katiwasayan sa buhay na ito at magkaroon tayo ng walang hanggang pagpapala sa kabilang buhay.