Islam - Relihiyon ng Kaguluhan ?

 Invitation to Islam, Issue 5, October 1998

Hango mula sa www.thetruereligion.org

 

Isang bomba ang sumabog sa isang palengke sa Jerusalem. Isang suicide bomber ang nagtungo at sumakay sa isang bus na puno ng mga kababaihan at mga bata sa Tel Aviv. Maraming mga turista ang napatay sa isang holiday resort sa Luxor, Egypt. Mga bayan at baryong winasak at sinira sa Algeria. Ang listahan ng mga pangyayari sa mundo na naglalarawan ng "Islamic terror" o kaguluhan na sinanhi ng mga Muslim ay walang katapusan. Mula sa panahon noong 70's at 80's noong ang mga eroplano ng Pan Am at TWA ay nahighjack, ang digmaang sumira sa Lebanon noong kalagitnaan ng dekada 80 kung saan ang mga Amerikano at mga Europeans ay ginawang mga hostage na tumagal ng napakaraming taon; ang lahat ng mga insidenteng nabanggit ay nakilala at napabantog na kaakibat ng Relihiyong Islam. Ang mga insidenteng tulad nito ng nakalipas na panahon at sa pangkasalukuyan ay walang pag-aalinlangang nakaapekto ng malaki sa mga Muslim sa buong mundo partikular na sa bansang Amerika. Sinumang Muslim, na nagnanais na isabuhay at isagawa ang mga batas ng kanyang paniniwala at pananampalataya, nagpakita ng marubdob na pagnanasa na maging isang mabuting tagasunod ng Islam, ay tinatatakan at itinuturing na isang "TERORISTA". Sinumang Muslim na nagnais na maglakad sa mataong lugar ng London o Paris na may balbas at bigote at may suot na  kopya o sumbrerong puti, ay naituturing na kaagad bilang isang "TERORISTA" na may bitbit na AK47 sa kanyang katawan. Ang mga kababaihang Muslim na naka-abaya o nakatakip ng mukha at nakabalot ang katawan ay hindi makapaglalakad sa isang Kanluraning bansa nang hindi hinihiya, pinagtatawanan at itinuturing na masama (dahil lang sa kanyang pagtatakip ng katawan at mukha). Magkaganunman, ang mga ganito bang paniniwala at opinyon laban sa Islam ay tunay ngang makatuwiran?

Pag-aanalisa sa Katotohanan

Isa sa mga pagkukulang na lumitaw sa Kanluran ay ang paghuhusga sa Islam ayon sa mga ginagawa ng mga nag-aangking tagasunod nito. Sa ganitong gawain, ang ilang mga desperadong gawain ng mga nag-aangking Muslim ay inakala ng may ilang bahagi ng lipunan sa Kanluraning bansa na kaakibat at ipinag-uutos ng Islam. Ang ganitong asal at gawi ay hindi makatarungan at ang nais ay sirain ang katotohanan ng Islam. Dahil kung ganito ang ginagawa ng mga tao, ang husgahan ang relihiyon dahil sa gawain ng mga tao, eh di maaari din nating sabihin na ang sa Sangkakristiyanuhan ay ukol sa pangmomolestiya ng mga bata at kabaklaan
[1], samantalang ang sa Hinduism naman ay pagnanakaw at pagsira ng mga moske (masjid) [2].atbp.

Ang panglalahat kahit na hindi kabilang ang iba ay hindi makatuwiran, subalit atin pa ring makikita na ang mga Kanluraning bansa ay siya pang nangunguna sa pagpapalaganap ng negatibong larawan ng Islam. Kaya, ano nga ba ang Islam, ang sa Islam? Paano natin lilinisin ang mga maling pag-aakala at pagka-unawa na binalangkas at ipinakalat para sirain ang Islam? Ang tanging paraan upang tunay na mapag-aralan at makita ang Islam ay sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasaliksik ng sistema ng paniniwala nito. Suriin ang pinagkuhanan at pinagbatayan nito, ang Qur'aan at ang Sunnah ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), at tingnan kung ano ang mga bagay na nakapaloob dito. Ito ang tamang pamamaraan upang malaman ang katotohanan ukol sa kung ano ang sinasabi ng Islam tungkol sa terorismo at terorista.

Ang isa na may tunay at dalisay na layunin upang malaman ang katotohanan, ay tunay ngang mag-aaral at magsasaliksik, hindi basta maghuhusga na lamang. Ang salitang Islam ay kinuha sa salitang-ugat na "salama"  na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam ay ang tanging relihiyon at pananampalataya na nakabase sa pagtatatag ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagpapasa-ilalim sa mga batas ng nag-iisang Tunay na Diyos na Tagapaglikha, ang Allaah. Kaya naman, sa napakasimple nitong kahulugan, mababatid na kaagad ninuman kung anong uri ito ng pananampalataya. Kung ang isang pananampalataya ay nakabase sa pagkakatatag at sa pagkakaroon ng kapayapaan, paanong mangyayari na ang mga gawain ng tagasunod nito ay ayaw sa kapayapaan at ang nais ay kaguluhan? Ang sagot ay napakasimple. Ang mga ganoong uri ng gawain, kung hindi ipinag-uutos ng relihiyon, ay wala ngang lugar doon. Ang mga ito ay hindi batay sa Islamikong paniniwala at gawain kaya hindi dapat na ituring na ito ay maka-Islamiko.

Jihad

Ang salitang Jihad ay nagpapangatog at nagpapangatal sa mga buto-buto ng mga taga-Kanluran. Kaagad nilang iniisip na ang salita at terminong ito ay may kaakibat na kaguluhan at temang pang-aapi. Subalit, dapat na mabatid na ang kahulugan ng Jihad bilang "HOLY WAR", sa katotohanan ay malayo at hindi mula sa Islam. Kung tutuusin, ito nga ay tumutukoy pa sa mga Kristiyano at sa mga tagasunod nito. Ang mga terminong ganito ang ginamit na dahilan upang pumatay ng mga tao, sirain ang mga tirahan sa bayan at sa mga baryo sa panahon ng krusada (pananakop) ng mga Kristiyano. Sa simpleng paglingon at pagtingin sa mga basehan at batayan ng Islam, mababatid na ang tunay na kahulugan ng Jihad ay ang makibaka/ gumawa ng paraan upang maging kalugod-lugod siya sa kanyang Tagapaglikha. Kaya nga, ang pakikibaka sa landas ng Allaah ay maaaring mapayapa at pisikal. Sinabi ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Ang pinakamagandang uri ng jihad ay ang pakikibaka laban sa kanyang sarili mismo para sa kaluguran ng Allaah, ang Pinakadakila, Ang Pinakamakapangyarihan." [3]

Sa banal na Qur'aan, sinabi ng Allaah:

"Kaya, huwag ninyong sundin ang mga walang pananampalataya, bagkus magjihad (magsumikap)sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanila (ng Qur'aan)"
(Surah Al-Furqan 25:52)

Sa pamamagitan ng pagpigil at pakikibaka sa sarili laban sa mga makamundong naisin, maaari ring pisikal na makibaka ang mga Muslim sa landas ng Allaah. Ang "combative" na jihad (pisikal na pakikibaka) ang siyang binabatikos ng karamihan. Dahil sa kamangmangan at kakapusan ng kaalaman ukol sa ganitong uri ng Jihad, inakala tuloy nila na ang Islam ay magulo at ang mga Muslim ay itinuturing na mga terorista. Subalit sa katotohanan, ang pinakalayunin ng pisikal na jihad na ito ay upang itatag at palaganapin ang Salita at Kautusan ng Allaah. Sa pagsasagawa nito, pinalalaya nito yaong mga taong sumisigaw ng kalayaan sa buong daigdig. Kung yaong mga pacifists (mga taong ayaw makipaglaban o makidigma-naniniwalang ang digmaan ay mali at hindi dapat) ang siyang mananaig sa daigdig, ang buong mundo ay mapupuno ng anarkiya (paniniwala na ang lipunan ay wala dapat gobyerno, batas, tagapamayapa atbp.) at kaguluhan. Ito ang nais na itama ng "combative" na uri ng jihad, katulad ng sinabi ng Allaah sa Qur'aan:

"At kung hindi lamang sinanhi ng Allaah na pangibabawin ang ilang mga tao sa ibang tao, ang mundo ay masisira at mapupuno ng kaguluhan (dahil sa ang magwawagi ay ang mga walang pananampalataya, at mangingibabaw ang mga masasama at ang mga naghimagsik sa Allaah..
(Surah Al-Baqarah 2:251)

Kung wala ang pisikal na pakikibaka, lalaganap ang kurapsiyon sa daigdig katulad ng sinabi ng Allaah:

"At kung hindi lamang sinanhi ng Allaah na masuri at matimbang sa pamamagitan ng ibang tao ang ibang uri ng tao, ang mga monasteryo, simbahan, sinagoga at mga masjid (moske), kung saan dinadakila ang mga pangalan at katangian ng Allaah ay sisirain at gigibain (ng ibang tao). Walang pag-aalinlangan tutulungan ng Allaah yaong tumutulong sa landas ng Allaah....
(Surah Al-Hajj 22:40)

Ang pisikal na uri ng jihad na parehong defensive at offensive, ay isang batas na ipinag-utos ng Allaah sa lahat ng mga Muslim. Sa pamamagitan nito ang mga inaapi at mga mahihina ay naililigtas mula sa mga masasama at mapang-api:

"At ano ang nangyari sa inyo at hindi kayo nakikibaka sa landas ng Allaah at para doon sa mga mahihina, inaapi at minamaltrato mula sa mga kalalakihan, kababaihan, at mga bata na ang tanging sigaw ay: "O aming Panginoon, iligtas Ninyo po kami sa bayang ito na ang mga tao ay mapang-api at palitawin Ninyo po mula sa Inyo ang isa na siyang magpoprotekta at siyang tutulong sa amin."
(Surah An-Nisa 4:75)

Sinuman na nakababatid sa kasaysayan ng Islam, ay batid na ang mga nasyon at emperyo na sumailalim sa pamamahala ng Islam ay dating pinamamahalaan ng mga mapang-api at masasamang tao. Nang ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay pisikal na nakibaka sa mga Egyptian, sa mga Persian at sa mga Romano, ating makikita na ang mga taong ito ay hindi man lamang nakipaglaban sa kanila. Bagkus, tinanggap at niyakap nila ang Islam. Maliwanag na ang "JIHAD" ng Islam ay hindi ang manakop, mang-api at pumatay kundi ang palayain ang mga tao; saan?; palayain sa daang libong taon ng pagmamalupit at pang-aapi sa kanila. Sa katotohanan, sa Byzantine Egyptians at sa mga tao ng Espanya, ang mga Muslim ay napaki-usapang magtungo sa lugar nila at iligtas sila mula sa pang-aapi ng kani-kanilang mga hari at pinuno. Ito ay isang dakilang tala ng kasaysayan ng pisikal na pakikibaka ng mga Muslim.

Ikumpara natin ito sa brutal na tala  ng pakikidigma ng Kanluraning bansa sa mga nakalipas na panahon. Mula sa Krusada laban sa mga Muslim hanggang sa panahon ng pananakop, pinatay, sinira at kinamkam ng mga Kanluraning bansa ang lahat ng mga bagay na kanilang madaanan at malampasan. Kahit na sa ating panahon, ang walang awang pagpatay na ito ng Kanluraning bansa ay patuloy pa ring isinasagawa. Sa kanilang pag-aangking daw ng kapayapaan at seguridad, ang mga Kanluraning bansa ay laging handa upang bombahin ang mga inosenteng mamamayan ng ganun-ganon na lamang. Ang isang klasikong halimbawa nito ay ang mga naganap na pambobomba sa Sudan at sa Afghanistan. Ang pag-aangkin na ang dalawang bansa ay lugar ng mga teroristang Muslim ay nangyari habang ang presidente ng Amerika na si Bill Clinton ay nahaharap sa isang suliranin sa kanyang career. Ang pagkawasak ng buhay ng mga inosenteng mamamayan dahil sa nabanggit na pambobomba ay isang maliwanag na pagtatangka ni Clinton na iligaw ang atensiyon ng publiko sa kanyang imoral (sexual) na pakikipagrelasyon sa ibang babae,[4]. Walang pag-aalinlangan na ito ang dahilan ng nabanggit na panggugulo mula sa mga sundalong Amerikano laban sa mga inosenteng tao. Ang mga sundalong ito rin ang nag-aangkin na sila ay mga tagapagpayapa lamang para sa mga lugar na magulo at walang katahimikan. Subalit:

" kapag sinabi mo sa kanila; "Huwag kayong gumawa ng kaguluhan sa daigdig", kanilang sasabihin; "Kami ay mga tapapamayapa lamang". Walang pag-aalinlangan na sila ang talagang gumagawa ng kaguluhan, subalit hindi nila ito nababatid at nauunawaan."
(Surah Al-Baqarah 2:11-12)

Ang kaipokrituhan ng Kanluran ay talaga namang pambihira.

Sa pamamagitan ng pagmamasid at pagtingin sa mga batas at panuntunan nitong pisikal na jihad, magiging maliwanag sa isang tapat na tao na walang pag-aalinlangan ang Islam ang tunay na relihiyon. Sa pakikipaglaban at pakikidigma sa isang hindi makatarungang kalaban, gaano man sila kasama, mahigpit na ipinagbabawal sa Islam na ang mga umaatras na kalaban ay patayin, pahirapan at ang katawan ng mga patay nila ay gutay-gutayin. Ang taksil na pagsira sa kasunduan at ang pagsasagawa ng mga pamamaslang pagkatapos maitatag ang tigil-putukan (cease fire), ay mahigpit ding ipinagbabawal. Sinabi ng Allaah sa Banal na Qur'aan:

"At makibaka sa landas ng Allaah doon sa mga kumakalaban sa inyo. Subalit huwag ninyong lalampasan ang mga limitasyon. Katiyakan, kinamumuhian ng Allaah ang mga mapagmalabis."
(Surah Al-Baqarah 2:190)

Ang pananatili sa hangganan ay nangangahulugang pag-iwas sa pagpatay sa mga bata at mga kababaihan, ito ay base sa turo ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), "ipinagbabawal ang pagpatay sa mga bata at mga kababaihan" [5]. Ang pananatili sa limitasyon ay nangangahulugan din na ang mga matatanda, may sakit, monghe, mananampalataya at mga trabahador ay hindi dapat na aatakihin at kakalabanin. Ito rin ay nangangahulugan nang hindi pagpatay sa mga hayop, hindi pagsunog sa mga tanim, pananim at mga taniman, pag-iwas sa pagdudumi sa mga patubigan o ilog, at pag-iwas sa pagsira at pagwasak sa mga kabahayan, monasteryo, simbahan at mga sinagoga:

"Hindi kayo pinagbawalan ng Allaah na makitungo ng maayos, makatarungan at may pitagan doon sa mga taong hindi kumakalaban sa inyo ukol sa relihiyon at hindi nagpapalayas sa inyo sa inyong mga tirahan. Minamahal ng Allaah yaong mga taong nakikitungo ng patas at pantay "
(Surah Al-Mumtahinah 60:8)

Pagkatapos na mabasa ang mga naturang mga talata mula sa Banal na Qur'aan at pagkatapos na mabatid kung ano ang ipinag-uutos at ipinagbabawal ng Islam ukol sa Jihad, ang batas ng pakikidigma ay nabigyan ng panibagong kahulugan: ang kahulugan ng HUSTISYA. Nakalulungkot isipin na samantalang ang Islam ay kinokondena dahil daw sa takot na naidudulot nito sa puso ng mga tao, ang mga Serbs, sundalo ng India sa Kashmir at ang mga sundalo ng Israel sa Palestine ay nanatiling malinis sa mga kasamaan at kaguluhang kanilang nagawa sa ngalan ng pakikidigma.

Paano naman yong sinasabi nilang "suicide bombing", ito ba ay bahagi ng jihad para sa landas ng Allaah? Mula sa mga nabanggit na sa itaas, masasabing ito ay hindi mula sa relihiyon ng Islam. Magkaganunpaman, nakalulungkot isipin na marami pa ring Muslim ang nagsasagawa ng "suicide bombing" sa pag-aakalang ito ay isang mabuting gawain na sa kabilang buhay ay bibigyan ng gantimpala. Ito ay walang pag-aalilangang malayo sa katotohanan. Sinabi ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan): "Yaong mga lumampas sa hangganan ay pupuksain at masisira." [6]. Ang "Suicide bombing" ay hindi mapapasubaliang paglampas sa hangganan na nakapasok at naka-apekto sa mga Muslim. Sa batas ng pakikidigma, wala tayong makikitang anumang kapahintulutan sa ganitong uri ng gawain mula sa ipinag-utos at pinahintulutan ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ng kanyang mga kasamahan (kalugdan nawa silang lahat ng Allaah). Sa kasawiang palad, sa ngayon (ang ilang mga naligaw) na Muslim ay naniniwalang ang ganitong uri ng gawain ay maghahatid at maggagabay sa daan ng panunumbalik ng mga tao sa Islam at ang pagbabalik ng pamumuno base sa batas ng Islam. Subalit, nakaligtaan nating ilagay sa ating mga isipan na sinabi ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Huwag kayong magalak, matuwa at humanga sa mga gawain ninuman, hanggang sa makita at malaman ninyo kung ano ang kanyang kinahinatnan" [7]

Kaya, bilang halimbawa, ano ang kinahihinatnan ng mga "suicide bomber" sa Palestine?, putol na paa dito, putol na kamay doon. Malawakang paghihiganti ng mga Israelita sa West Bank at Gaza. Mas maraming mga Muslim ang tinutugis, pinahihirapan at pinapatay. Paano tayong matutuwa at magagalak sa ganitong uri ng katapusan at kinahinatnan? Ito ay maliwanag na pagpapatiwakal; isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Siya na pumatay at kumitil ng kanyang sarili sa anumang paraan, parurusahan siya ng Allaah ng ganoong ding paraan sa Apoy ng Impiyerno.l" [8]

Ang iba ay nasa maling pagkaka-unawa na kapag pinatay at kinitil mo ang iyong sarili para sa Islamikong layunin, ang isa daw ay gumawa ng isang bagay na maglalagay sa kanya sa paraiso. Kapag ang isang tao ay nagpakamatay, sinabi ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan): "Siya ay maninirahan sa Impiyerno". Noong ang mga tao ay nagulat dahil dito, sinabi ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan):

"Isasagawa ng isang tao ang isang gawain na sa pag-aakala ng ibang tao ay gawaing magdadala sa kanya sa Paraiso, subalit sa katotohanan siya ay isa sa maninirahan sa Impiyernong Apoy" [9]

Ang pagkitil sa buhay na ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Allaah sa mga tao, ay isang napakalaking kasalanan. Ganundin naman, ang pagpatay sa ibang tao (na kalimitang naidudulot ng "suicide bombing") ay mahigpit ding ipinagbabawal sa kadahilanang ang buhay ng tao ay isang bagay na sagrado at mahalaga:

"...Sinuman ang pumatay ng tao hindi bilang pagkuha ng hustisya dahil sa pagkakapatay o dili kaya ay upang magkalat ng kasamaan at kaguluhan sa mundo, ito ay parang pinatay na niya ang buong sangkatauhan. At sa kabilang dako, kung ang isang tao ay nakapagsalba ng isang buhay, ito ay parang naisalba na niya ang buong sangkatauhan"
(Surah Al-Maaida 5:32)

Kaya, ang iba pang uri ng "extremities" o paglampas sa mga hangganan ng katuruan ng Islam tulad ng hostage taking, hijacking at pagtatanim ng bomba sa mga pampublikong lugar ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam.

Ang Media

Sa pagbaybay sa mga katuruan ng Islam, maliwanag na ang pananampalatayang ito ay dumating upang mabigyan ng benepisyo at proteksiyon ang sangkatauhan-hindi ang sirain at wasakin ito. Kaya, bakit maraming tao sa Kanluran ang galit na galit at namumuhi sa dakilang relihiyong ito ng Islam. Ang sagot ay simple lang, ito ay dahil sa media. Ito yaong media sa Kanluran na naimpluwensiyahan at nadiktahan ng mga Hudyo na naglarawan sa Islam sa kabaligtaran nitong anyo at hugis. Noong dekada 70 at 80 nang ang PLO (Palestine Liberation Organization) ay nagsasagawa ng mga pangha-hijack sa mga eroplano, isinasalarawan at ibinabalita ito ng media sa Kanluran na gawaing Islamiko. Nang ang mga Shi'ite "suicide bomber" ng dekada 80 ay nanggugulo sa Lebanon at sa rehiyon ng Gulpo, ibinalita ito ng media sa Kanluran bilang bahagi ng Islam. Magkaganun paman, batid ng mga pinuno ng nabanggit na media na ang mga katulad ng PLO ay hindi Islamikong organisasyon, at ayon sa Islam, ang mga Shi'ite ay hindi mga Muslim, bagkus nag-aangkin lamang. [10]. Subalit ang mga kaalamang ito ay hindi naisalarawan ng media na ang layunin ay tabunan o takpan ang katotohanan ng relihiyong Islam. Maraming taon na ang nakalilipas nang ang Oklahoma City ay binomba, at ang headline sa isang pahayagan, "TODAY"[11], ang nagpakita ng ganitong saloobin. Isang larawan ng isang bombero hawak-hawak ang isang bata sa kanyang kamay, na ang headline ay: "Sa ngalan ng Islam". Ang panahon ay siyang nagpatunay na ang pag-aakalang ito ay hindi tama, dahil si Timothy McVeigh, isang makakanang radikal ang ngayon ay nahaharap sa parusang kamatayan dahil sa krimeng kanyang nagawa[12]. Ganundin, ang bomba na sumabog sa Metro Paris noong 1995, na ibinintang din sa mga Muslim fanatics. Ngayon ay napatunayan na ang mga may kagagawan nito ay ang Secret Service ng Algiers na nanunuhol ng mga mamahayag sa Europa at ng mga MPs. Ang kagustuhan at pagnanais na matakpan ang katotohanan ng Islam ay marubdob sa mga taong ito:

"Ninanais nilang alisin, takpan at patayin ang ilaw ng Allaah sa pamamagitan ng kani-kanilang mga bibig, subalit papapangibabawin at papapagliwanagin ng Allaah ang Kanyang liwanag kahit na kamuhian pa ito ng mga walang pananampalataya"
(Surah As-Saff 61:8)

Habang sinusubukang sirain ang Islam sa pamamagitan ng instrumentong ito ng media, maliwanag na isinasalarawan naman ng mga Hudyo na sila ay mga taong inapi at kinawawa. Taon-taon, ipinapaalala sa atin kung gaano karaming Hudyo ang namatay sa kamay ng mga Nazis noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nagawa nilang itanim sa ating mga isipan ang awa sa mga taong ito na sa ngayon ay maraming ginagawang kasamaan at karumal-dumal na gawain laban sa mga Palestinian. Maaaring sabihin ng ibang tao na ito ay racist at biased na opinyon. Pero sinasabi natin; Kung ang mga mediang ito ay hindi pinatatakbo at kinokontrol ng mga Hudyo at kung tunay na sila ay patas sa kanilang mga pagbabalita, eh bakit sina Menachem Begin at Yitzhak Shamir, dalawang dating Prime Minister ng Israel ay nila maituring bilang mga terorista? Sinuman na nakababatid ng kasaysayan ng pananakop sa Palestine ay magsasabi sa inyo na ang dalawang ito ay mga miyembro ng Stern Gang at Irgun, dalawang notorious na grupo ng mga Hudyo na pumatay ng napakaraming mga inosenteng mamamayan [13]. Kung ang media na ito ay makatuwiran at walang pinapanigan, eh bakit hindi nito ibinalita ang tungkol sa pambobomba ng mga sundalong Israelita at ang ilegal nilang pag-okupa sa Southern Lebanon at sa mga taong nakatira dito?[14] At kung tunay nga na ang media na ito ay hindi kumakalaban sa relihiyon ng Allaah, eh bakit hindi nito ibinabalita na araw-araw, daang-daang tao ang yumayakap ng relihiyong Islam. Ang mga bagay na ito ay hindi gagawing isang malaki at kontrobersyal na balita sa Kanlurang bansa, ito ay sa kadahilanang kapag ito ay kanilang ginawa, magiging laban ito sa kanilang mga layunin at interes.

Sa kabila ng napakabigat na pagtutol, paglaban at paninira laban sa Islam, talaga namang napakalaking biyaya mula sa Allaah na ang Islam ay lumalakas at nagagawang tanggapin at isabuhay ng mga tao. At ito ay nagpapatuloy sa paglago, mas mabilis kumpara sa alinmang relihiyon o paniniwala sa Kanluraning Bansa, tumitimo, umaapela at sumasakop sa puso at isipan ng nakararami. Ang lahat ng ito ay hindi dapat na makagulat o makasorpresa sa atin, malaon nang sinabi at ipinangako ng Allaah na ang relihiyong Islam ay mangingibabaw laban sa ibang paniniwala:

"Walang pag-aalinlangan na Siya (Allaah) ang nagsugo ng Kanyang Mensahero dala-dala ang gabay at ang relihiyong tunay at matuwid, upang pangibabawin Niya ito laban sa ibang paniniwala, kahit na ito ay kamuhian pa ng mga walang pananampalataya."
(Surah As-Saff 61:9)

Hindi mapapasubalian na ang sangkatauhan ay kinakailangang magtungo at magpasakop sa pananampalatayang Islam. Kung wala ito, tayo ay magpapatuloy sa pagkawasak at pagkasira, masasadlak sa kadiliman at kasinungalingan. Sa pamamagitan ng Islam, maitatayo at maitatatag natin sa lipunan ang katarungan at kapayapaan. Relihiyon ng kaguluhan???...maliwanag na hindi.. Ang daan pasulong??...OO naman.

"Walang sapilitan sa relihiyon. Ang maliwanag na daan ay mahihiwalay sa maling daan. Kaya, sinuman ang nagtakwil at umiwas sa pagsamba sa mga diyus-diyosan at naniniwala (at sumamba lamang) sa Allaah, walang pag-aalinlangan na tinanganan niya ang pinakamatibay at mapagkakatiwalaang hawakan (o tali) na hindi kailanman mapuputol at mapapatid. Ang Allaah, ang walang hanggang nakaririnig at nakababatid ng lahat."
(Surah Al-Baqarah 2:256)

Talababa:

1 Sa pamamagitan ng paggamit sa napakaraming kaso ng pang-aabuso sa mga bata at ng homosexuality ng mga pari, ang panlalahat sa Kristiyanismo ay maaari.
2 Sa pamamagitan ng paggamit sa insidente ng paninira at pagwasak sa Babri mosque sa Ayodya, India noong December 1992 ng mga tiwaling Hindu, ang panlalahat na ito ay maaari sa Hinduismo.
3 Autentibo - Isinalaysay ni At-Tabaranee
4 Ang napakaraming taon ng ilegal na pakikipagtalik sa isang White House aide na si Monica Lewinski, ay napatunayan laban kay Bill Clinton. Mula doon, ay nagsilabasan na rin ang napakarami pang mga kababaihan na nag-angking sila man ay nagkaroon din ng ilegal na relasyon sa presidente ng Amerika. At ang taong ito pa, ang nagtataguyod daw ng family values at tinitingala at hinahangaan ng marami!
5 Isinalaysay at tinipon ni Bukhari - Eng. Trans, Vol.4, p. 160, No. 258
6 Autentibo - Isinalaysay ni Ahmed
7 Autentibo - Isinalaysay ni Ahmed
8 Isinalaysay at tinipon ni Muslim - Eng. Trans, Vol. 1, p.62, No.203
9 Isinalaysay at tinipon ni Muslim - Eng. Trans, Vol. 1, p.64, No.206
10 Ang mga paniniwala na nakapaloob sa mga aklat ng mga Shi'ites ay naglalagay sa kanila sa labas ng pananampalatayang Islam. Magkaganun paman, sa indibiduwal na Shi'ite, kinakailangan ang isang matibay na ebidensiya bago masabi na siya ay kabilang sa walang pananampalataya. 
11 Ang pahayagang ito ay nagsarado na.
12 Talaga namang kakatwa at kakaiba na habang binabatikos ng mga Western media ang batas ng Islam bilang barbaric, malupit at hindi makatao, walang anumang salita ang nabanggit sa media sa katotohanang si McVeigh ay nakatakdang patayin, katulad din kung ito ay nangyari sa isang Islamikong bansa o pamayanan.
13 Ang dalawang grupong ito ang pumatay sa napakaraming mga Arabo, mga Hudyo at mga British. Sila ang nag-massacre at kumitil sa napakaraming mga inosenteng tao sa bayan ng Deir Yassin
14 Bagamat sa katotohanan na lumikha at nag-amyenda ang United Nations ng resolusyon laban sa Israel dahil sa ilegal nitong pag-okupa at pagsakop sa Palestine, walang isa mang "demokratikong bansa na mapagmahal sa kapayapaan" (tulad ng Amerika) ang naglapat at nagpatupad nito.